پیدا

جلسه ششم طرح کانون درسال 97

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری ک ن ونوجوانان خوی روزدوشنبه مورخه 97/01/27دانش آموزان پایه پنجم مدرسه شهیدخندانی درششمین جلسه طرح کانون مدرسه شرکت د. معرفی شخصیت، نمایش خلاق، روخوانی کتاب، نمایش و...درراستای کتابهای درسی هدیه های آسمانی، فارسی، علوم اجراشد.